De laatste wijziging is op 8 december 2022 doorgevoerd. Klanten zullen per e-mail op de hoogte worden gehouden van eventuele wijzigingen.

 

Dit zijn de algemene voorwaarden van BasWebHosting. Gevestigd aan IJsvogel 5 te Hoogkarspel, ingeschreven in de Kamer van Koophandel als eenmanszaak van Bas Dijkstra onder inschrijvingsnummer 77617800 en online te bezoeken op baswebhosting.nl (hierna: “Leverancier”).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst voor de levering van diensten die wordt gesloten tussen Leverancier en de natuurlijke- of rechtspersonen die de diensten afnemen (hierna: “Klant”).

Leverancier en Klant worden hierna gezamenlijk aangeduid als “Partijen” en individueel als de “Partij”.

In het kader van de diensten van de leverancier kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. De verwerkingsovereenkomst die op deze verwerking van toepassing is, is opgenomen in Bijlage 1 en maakt integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

Welke gegevens wij bewaren en hoe wij daar mee om gaan staat beschreven in ons privacybeleid.

 

Artikel 1. Definities

Alle met hoofdletter geschreven begrippen in deze algemene voorwaarden, zowel in enkelvoud als in meervoud hebben de betekenis die daaraan aan dit artikel worden toegekend.

 

1.1. Account: iedere gebruikersinterface waarmee Klant, na het invoeren van logingegevens, (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) en de voor en door Klant opgeslagen bestanden zelf.

1.2. Website: de website van de Leverancier, bereikbaar via het domein genoemd in de aanhef van deze Algemene Voorwaarden.

1.3. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.

1.4. Consument: Klant die handelt als natuurlijk persoon, niet in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

1.5. Diensten: de producten en/of diensten die Leverancier aan Klant zal leveren krachtens een Overeenkomst.

1.6. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

1.7. Klantdata: alle gegevens die door Klant (of de eindgebruikers van de Diensten) worden opgeslagen via of met gebruik van de Diensten, of die anderszins door Klant (of de eindgebruikers van de Diensten) aan Leverancier beschikbaar worden gesteld.

1.8. Materialen: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.

1.9. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Leverancier en Klant op grond waarvan Leverancier Diensten levert aan Klant en waar deze Algemene Voorwaarden en eventuele bijlagen onlosmakelijk onderdeel van uitmaken.

1.10. Werkdagen: de dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële Nederlandse feestdagen en andere dagen waarvan Leverancier vooraf heeft aangegeven gesloten te zijn.

1.11. Werkuren: de uren tussen 8:30 en 16:30 op de Nederlandse tijd.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Leverancier ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst voor de levering daarvan. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor eventuele toekomstige offertes, aanbiedingen of Overeenkomsten waarbij deze Algemene Voorwaarden niet opnieuw aan Klant ter hand zijn gesteld.

2.2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant of andere nadere afspraken tussen Leverancier en Klant die afwijken van of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn voor Leverancier alleen bindend indien en voor zover deze door Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Bepalingen die op specifieke Diensten betrekking hebben, gaan als zij van toepassing zijn, voor boven algemene bepalingen die op alle diensten betrekking hebben in het geval van tegenstrijdigheden.

2.4. In het geval van tegenstrijdigheden tussen de van toepassing zijnde documenten, geldt de onderstaande rangorde. Voor het overige gelden de documenten aanvullend op elkaar. 

  1. Overeenkomst tussen Klant en Leverancier (indien van toepassing); 
  2. Fair use policy;
  3. Service Level Agreement (indien van toepassing); 
  4. Aanvullende voorwaarden (indien van toepassing);
  5. Algemene voorwaarden

 2.5. Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van alle eerder voor de levering van Diensten overeengekomen (algemene) voorwaarden. Dit geldt tevens voor reeds lopende Overeenkomsten.

 

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. Klant kan de Diensten direct vanaf de Website aanvragen. Klant kan tevens vrijblijvend een offerte aanvragen. De Overeenkomst ontstaat op het moment van verzending van de (al dan niet automatisch gegenereerde) e-mail van Leverancier met daarin de bevestiging van de acceptatie van de aanvraag of de bevestiging van de acceptatie van de offerte door Klant. Dit moment geldt ook als ingangsdatum voor de Diensten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.3. Leverancier is niet gehouden een verzoek of een aanvaarding te accepteren. Grond voor weigering vormt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend:

  1. het ontbreken van benodigde informatie of bescheiden noodzakelijk voor het aangaan van de Overeenkomst, waaronder ten minste zijn begrepen een kopie van een geldig, wettig identificatiemiddel, in geval van vertegenwoordiging, afdoende bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid, zoals een uittreksel van de Kamer van Koophandel of rechtsgeldig ondertekende machtiging;
  2. fouten in de uitgebrachte offerte;
  3. handelingsonbekwaamheid van Klant.

3.4. Indien een aanvraag of aanvaarding door Leverancier wordt afgewezen, zal Leverancier Klant daarvan in beginsel binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de aanvraag of aanvaarding schriftelijk dan wel elektronisch in kennis stellen. Weigering of geen reactie door Leverancier leidt nimmer tot aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect daardoor ontstaan.

3.5. Indien Klant een Consument is, heeft Klant gedurende een termijn van veertien (14) dagen vanaf het moment waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen de mogelijkheid om deze schriftelijk en kosteloos te ontbinden. Klant kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht door binnen de bedenktermijn aan Leverancier een ondubbelzinnige verklaring toe te zenden waaruit dit blijkt.

3.6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op Overeenkomsten tot het leveren van Diensten, na nakoming van de Overeenkomst, indien:  

  1. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Klant; en
  2. Klant heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Leverancier de Overeenkomst is nagekomen.

 

Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst

4.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Leverancier zich inspannen om deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap na te komen.

4.2. Door Leverancier opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking, behalve waar en voor zover dat expliciet schriftelijk anders is bepaald.

4.3. Klant zal aan Leverancier alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal Klant aan Leverancier alle gegevens en andere informatie verstrekken waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Klant redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. De termijn waarbinnen Leverancier de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Leverancier zijn ontvangen.

4.4. Klant zal Leverancier alle redelijke medewerking verschaffen bij uitvoering van Overeenkomst. Klant zal Leverancier die ten behoeve van de levering van Diensten werkzaamheden ten kantore van Klant dan wel werkzaamheden aan de systemen van Klant verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.

4.5. Indien Klant weet of kan vermoeden dat Leverancier bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Klant Leverancier daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als Klant weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van Leverancier zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid onbeschikbaarheid van de Diensten zou kunnen veroorzaken. Leverancier zal er na waarschuwing alles aan doen om onbeschikbaarheid van de Diensten te voorkomen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening worden gebracht aan Klant.

4.6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn alleen voor rekening van Klant als dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die deze derden als onderaannemer in het kader van de Overeenkomst verrichten.

4.7. Alle wijzigingen in de Overeenkomst en alle additionele niet-overeengekomen werkzaamheden, hetzij op verzoek van Klant, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd. Hiervoor geldt derhalve de procedure zoals neergelegd in Artikel 15 (Meerwerk).

 

Artikel 5. Accounts

5.1. Indien zulks onderdeel is van de Diensten, zal Leverancier Klant na totstandkoming van de Overeenkomst toegang tot een Account verschaffen door het verstrekken van logingegevens, of door Klant gelegenheid te bieden zijn eigen logingegevens aan te maken.

5.2. Alle Accounts en de bijbehorende logingegevens zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet gedeeld worden met derde partijen.

5.3. Iedere actie die middels het Account van Klant of een door Klant aangemaakt Account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Klant te zijn geschied. Als logingegevens van een Account zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, of indien Klant vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Klant direct alle maatregelen te nemen die nodig en wenselijk zijn om misbruik te voorkomen dan wel te (doen) staken. 

Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het wijzigen van de logingegevens of het blokkeren van het Account. Ook dient Klant direct melding te maken bij Leverancier, zodat deze eventueel aanvullende maatregelen kan nemen.

 

... work in progress ...